Wyszukiwarka ofert

Typ transakcji

Rodzaj nieruchomości

Rynek

dowolny pierwotny wtórny

Województwo

Powiat/Miasto

Gmina/Dzielnica

użyj klawisza Ctrl
aby zaznaczyć kilka lokalizacji

Ulica

Numer oferty

Typ domu

Typ budynku

Typ działki

Typ lokalu

Typ obiektu

Materiał

Ilość pięter

od do

Rok budowy

od do

Ilość pokoi

Ilość pomieszczeń

od do

Piętro

od do

Cena

od do PLN

Cena za m²

od do PLN

Powierzchnia

od do m2

Powierzchnia działki

od do m2
Zgłoś czego szukasz Zgłoś nieruchomość Notes

Polityka Prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez firmę ALEX Nieruchomości Elżbieta Wawrzynów, zarejestrowaną 55-200 Oława, ul. Iwaszkiewicza 44/8, NIP:898-133-46-89, REGON:020248463, jest Pani Elżbieta Wawrzynów. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej nieruchomosci.alex@gmail.com
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3.          Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


2. CELA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1.      Celem zbierania danych osobowych przez Administratora będą: działań podejmowanych na rzecz Klienta na rynku nieruchomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Ponadto dane Usługobiorcy/Klienta możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Odbiorcy danych osobowych: to przede wszystkim podmioty współpracujące z Administratorem w wykonaniu zawartej umowy pośrednictwa. Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom, zainteresowanym oferowaną nieruchomością lub zainteresowanym kontrahentom oferującym nieruchomość, a także kancelarią notarialnym, podmiotom oferującym finansowanie na rynku nieruchomości, sądom wieczystoksięgowym, urzędom geodezji, miasta czy gminy, spółdzielniom mieszkaniowym, zarządca nieruchomości lub innym niezbędnych do wykonania zakresu umowy.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, PESEL i NIP i inne niezbędne w procesie obrotu nieruchomościami).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach zawartej umowy pośrednictwa lub zapytań ofertowych, zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych ustalany jest wg indywidualnie oszacowanej sytuacji.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: nieruchomosci.alex@gmail.com albo pisemnie na adres Administratora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
Designed by Possible